Fragt fra: 395,-

Telefonen er åben til kl 16

Garanti

Vores garanti omfatter

Vinduer og døre i træ*
10 års garanti på vinduer og døre af træ leveret i Danmark.

Vinduer og døre i træ/alu*
10 års garanti på vinduer og døre af træ/alu leveret i Danmark.

Vinduer og døre i plast*
10 års garanti på vinduer og døre af plastik leveret i Danmark. Dog 5 års garanti på maling.

Ruder
Ruder er dækket af Glasindustriens garanti mod visuelle fejl mellem glassene (1 års garanti) samt punkterede ruder (5 års garanti).

Forudsætninger for garanti

For at vores 10 års garanti kan gøre sig gældende, skal nedenstående forudsætninger være opfyldt:

 • Elementerne skal være monteret korrekt.
 • Elementerne skal vedligeholdes normalt.
 • Alle vores garantier er gældende i Danmark eksklusiv Grønland og Færøerne.

Garantibetingelser

 1. Såfremt De inden for garantiperioden beregnet fra produktionstidspunktet, dog senest 3 måneder efter at manglerne er opdaget, reklamerer over fabrika­tionsfejl og/eller materialefejl, giver garantien Dem de rettigheder over garantigiveren, som fremgår af pkt. 2. Fabrikationstidspunktet fremgår af mærkningen på det pågældende produkt. Om nødvendigt påhviler det Dem at doku­mentere produktets leveringstidspunkt.
 2. Såfremt der berettiget reklameres over fabrika­tionsfejl og/eller materialefejl inden for den i pkt. 1 nævnte tidsperiode, forpligter garantigiveren sig til uden beregning at levere et nyt produkt. Garantigiveren dækker dog ikke garantiomkostninger ved afmon­tering af det gamle produkt samt montering af det nye produkt, ligesom eventuelt følgearbejde i forbindelse med udskiftning af produktet heller ikke er omfattet af denne garanti. Hvis produktet på reklamationstidspunktet ikke længere er i produktion, er garantigiveren berettiget til i stedet at levere et andet tilsvarende produkt. Såfremt fabrikationsfejlen og/eller materialefejlen kan afhjælpes på forsvarlig vis ved en reparation/delvis udskiftning, kan garan­tigiveren vælge denne løsning i stedet. Reparationen/den delvise udskiftning sker i dette tilfælde uden beregning.
 3. Nærværende garanti omfatter ikke fabrikationsfejl og/eller materialefejl ved termoruder. I sådanne tilfælde gælder imidlertid termorudefabrikantens garanti, hvortil der henvises.
 4. Nærværende garanti giver Dem ikke yderligere rettigheder end beskrevet i pkt. 2.
 5. Såfremt De ønsker at reklamere over fabrikationsfejl og/eller materialefejl, skal dette ske senest 3 måneder efter, at fejlen er konstateret eller burde være konstateret. Reklamationen skal ske via vores serviceformular.
 6. Denne garanti kan ikke gøres gældende, hvis de påberåbte fabrikationsfejl og/eller materialefejl skyldes fejlagtig montage, manglende eller utilstrækkelig vedligeholdelse eller forkert betjening. Såfremt udvendige døre og vinduer leveres umalede vil garantien ikke kunne gøres gældende. Hvad angår trævinduer og trædøre, der er overfladebehandlet fra fabrikkens side, henledes opmærksomheden især på vedlige­holdelsesvejledningen samt beskrivelsen ”Forventet udfald af industrielt overfladebehandlede træelement­er” (Bilag 14 i VinduesIndustriens Tekniske Bestemmel­ser).
 7. Garanti og reklamationsretten omfatter ikke: Almindelig efterhjælp såsom justering af hængsler og rammer, finpudsning og små oprifter i træet, udtræk fra knaster, opkogning eller bobler i malingen. Indtrængen af vand i bunden af indadgående døre mellem dørramme og dørtrin ved montering på udsatte steder. Specielle nedbørsforhold og vindforhold er heller ikke omfattet af reklamationsretten og garantien.
 8. De kan ikke under nærværende garanti påberåbe Dem fabrikationsfejl og/eller materialefejl, der skyldes forhold, der er indtrådt, efter at produktet er leveret af garantigiveren. Materialefejl, der eksempelvis kan henføres til fejlagtig opbevaring, transport eller montage af mellemhandler/entreprenør, kan ikke gøres gældende over for garan­tigiveren med henvisning til nærværende garanti.
 9. Denne garanti gælder udelukkende for produkter, der, når garantien gøres gældende, befinder sig i Danmark.*Vi yder 2 års garanti på skaffevare, så som: Sikringsprodukter, kontrolsystemer, løsdele, maling og elektriske produkter.
Vi bruger cookies til at give dig en bedre oplevelse af dit besøg på vores hjemmeside. Læs mere